ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം

santoshathinte shilpi

സന്തോഷത്തിന്റെ ശില്‌പി അവനവന്‍തന്നെയാകണം (… തുടര്‍ച്ച )

നൂറുശതമാനം സന്തോഷമെന്നത്‌ ഭൌതിക തലത്തില്‍ ഒരു സങ്കല്‌പം മാത്രമാണ്‌. അതുകൊണ്ട്, അവനവന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ശില്‌പി അവനവന്‍തന്നെയാകണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോള്‍ എന്നും എപ്പോഴും യതാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയില്‍ തന്നെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍