ആദിയോഗി ശിവന്‍

shiva

സൃഷ്ടിയുടെ ഗണിതം

സൃഷ്ടിയുടെ ക്ഷേത്രഗണിത ശ്രേണിയെക്കുറിച് സദ്ഗുരു . ജീവിതം ഒരിക്കലും പരിപൂർണ്ണമാകില്ല എന്നത് ഒരു സാമാന്യ തത്ത്വമാണ് . മെച്ചപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും .. എന്നാലും സൃഷ്ടിക്കു പിന്നിലുള്ള ക്ഷേത്രഗണിത സന്തുലന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
consecration for blog

ആദിയോഗിയിൽ നിന്നാണ് യോഗ ഉത്ഭവിച്ചത്

ആത്മീയ മനോഭാവം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് - നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഏതു തരത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിലും - നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍