ആദിയോഗി ശിവന്‍

consecration for blog

ആദിയോഗിയിൽ നിന്നാണ് യോഗ ഉത്ഭവിച്ചത്

ആത്മീയ മനോഭാവം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് - നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഏതു തരത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിലും - നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍