ആദിഗുരു

31st ഗുരു

ഗുരു എന്ന പ്രതിഭാസം… എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം?

ഗുരുവിനെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യം മതി. പതറാതെ, ഗുരു എന്ന വാഹനത്തില്‍ നിന്നറങ്ങാതെ, അതില്‍തന്നെ അചഞ്ചലിതനായി ഇരിക്കാന്‍ പഠിക്കു. അതിനുള്ള ആത്മധൈര്യമുണ്ടെങ്കില്‍, സഹനശീലമുണ്ടെങ്കില്‍, അതെവിടൊക്കെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍