ആത്മജ്ഞാനം

scriptures

സത്യാനേഷകന്‍റെ പാതയില്‍ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനം

അറിവില്‍ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ളതാണ് അറിയുക എന്ന പ്രക്രിയ. പല വഴികളിലൂടെ പലപ്പോഴായി ജീവിതത്തെകുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒന്നുചേരുമ്പോള്‍ അത് അറിവായിത്തീരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍