ആചാരങ്ങള്‍

dead-flower

മരണാനന്തര കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എന്തിനു വേണ്ടി

മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പലവിധ കര്‍മ്മങ്ങളുണ്ട്. ചിലത് വളരെ ഗൗരവപൂര്‍വം നടത്തുന്നു, എന്നാല്‍ ചിലത് ഏറെ പരിഹാസ്യവുമാണ്. ഓരോരോ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം തന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍