ആഘോഷം

rural-sports

ജീവിതമെന്ന ആഘോഷം

ഇന്ത്യയില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഘോഷമാണ്. ഈ നാടിന്‍റെ സവിശേഷതയാണത്. തുടര്‍ച്ചയായ ആഘോഷങ്ങളുടെ സംസ്ക്കാരം. നിലമുഴുവാന്‍ ഒരു ദിവസം. അതും ഒരു ആഘോഷം. അതിനടുത്ത ദിവസം കളപറിയ്ക്കല്‍ ഉത്സവമായി. പിന്നെ വിളവെടുപ്പ് എന്ന... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
02 - The significance of Shivrathri

ശിവരാത്രിയുടെ മാഹാത്മ്യം

ഈശയില്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും സുപ്രസിദ്ധ കലാകാരന്മാരുടെ സംഗീതസദസ്സും സദ്‌ഗുരുവിന്റെ പ്രഭാഷണവും ധ്യാനവും ഒക്കെയായി രാത്രിമുഴുവന്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ്‌ മഹാശിവരാത്രി. ശക്തമായ ധ്യാനങ്ങള്‍ നയിച്ച്‌ സദ്‌ഗുരു, ഈ രാത്രിയുട ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍