ആഗ്രഹപ്രകാരം

relationship

ആവശ്യം വരുമ്പോള്‍ സ്നേഹിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോള്‍ നിന്ദിക്കും

നായയോടാണെങ്കില്‍ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടു വാ എന്നു പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ദൈവത്തോടോ "എനിക്കു അതു തരൂ... ഇതു തരൂ.." എന്നു മനസ്സില്‍ തോന്നിയതെല്ലാം അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പേരാണോ സ്നേഹം? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍