ആഗ്രഹങ്ങള്‍

desire

ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒഴിവാക്കരുത്‌

ആശയാണ് ദു:ഖത്തിനു കാരണം എന്നു പറഞ്ഞവര്‍ മറ്റൊന്നു പറയുന്നു, “ആരോടും ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം കാണിക്കരുത്. ആശയും സ്നേഹവുമാണ് മുന്നേറ്റത്തിനു തടസ്സമാകുന്നത്” എന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. ആഗ്രഹങ്ങളോടെ ജീവിച്ചു ശീലിച്ച നിങ്ങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Emotions

വികാരങ്ങള്‍ക്കും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ പോരടിക്കേണ്ടതില്ല

നമ്മളില്‍ പലരും പലപ്പോഴും തീവ്രമായ വികാരങ്ങള്‍ക്കും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും അടിമപ്പെട്ടുപോകാറുണ്ട്. അവയോടു പോരടിക്കാന്‍ നില്‍ക്കുന്നത് പാഴ്വേലയാണ്. നമ്മള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്, അവയെ നേരായ മാര്‍ഗത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍