ആകാശം

akasha-thathwathekkurichu-avabodharavuka

ആകാശ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധരാവുക

ഒരു സാധകന്‍ സദ്ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു ആകാശത്തെ എങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയാം എന്ന്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളില്‍ മറ്റു നാലും നിലനില്‍ക്കുന്നത് ആകാശത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ? ചോദ്യം:- എന്‍റെ ചോദ്യം ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുറസ്സായ ഒരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍