ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടും

kashi-wood-burning

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – നാലാം ഭാഗം

ശിലാകര്‍മ്മം നടക്കുന്ന സമയം പ്രേതബാധ അനുഭവിക്കുന്ന ചില ആളുകള്‍ എന്നെ സമീപിച്ചു. ഞാന്‍ അവരെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പത്തുമിനിട്ടിനുള്ളില്‍ അവര്‍ സാധാരണ രീതിയിലായി. ഇതിനുകാരണം പ്രേതാത്മാവിന് ക്ഷേത്രത്തിന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍