അഷ്ടവക്രന്‍

19 0ct atuththita

ഗുരുവുമായി അടുത്തിടപെടാനുള്ള അവസരം ചിലര്‍ക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

അന്വേഷി : സദ്‌ഗുരു, ബോധോദയം ലഭിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെ വളരെ അടുത്തു പെരുമാറുന്ന കുറച്ചുപേരുണ്ടാവും, അതവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുളള അനായാസത കൊണ്ടാണോ, അതോ ഏതെങ്കിലും മുജ്ജന്മബന്ധം കൊണ്ടാണോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Ashtavakran

അഷ്ടവക്രനും ജനകമഹാരാജാവും (രണ്ടാം ഭാഗം)

കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ വക്രിച്ച് വികൃതമായ ശരീരമുള്ള മഹാഗുരു അഷ്ടവക്രനും രാജാക്കന്മാരില്‍ പരമയോഗ്യനായ ജനകമഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരനുഭവത്തില്‍ കൂടി അഷ്ടവക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
ashtravakran

അഷ്ടവക്രനും ജനകമഹാരാജാവും (ഒന്നാം ഭാഗം)

വക്രിച്ച് വികൃതമായ ശരീരമുള്ള മഹാഗുരു അഷ്ടവക്രനും, രാജാക്കന്മാരില്‍ പരമയോഗ്യനായ ജനകമഹാരാജാവും തമ്മില്‍ ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നെങ്കിലും പരിത്യാഗിയുമായിരുന്നു. ഭക്തിനിര്‍ഭരമായ ആ ബന്ധം എങ്ങി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍