അവബോധം

Anesthesia-and-Consciousness

അനെസ്തേഷ്യയും അവബോധവും

അനസ്‌തേഷ്യയുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്രമുഖ അനെസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് സദ്ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് ‘ ബോധം നശിക്കുക’ എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. അതിനു മറുപടിയായി സദ്ഗുരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
responsibilty

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്‍റെ അതിര് എവിടെയാണ്?

ഉത്തരവാദിത്വം എന്നു പറയുമ്പോള്‍ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യവും ഉയര്‍ന്നുവരും. ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധമേഖലകളില്‍, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടേണ്ടി വരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ വരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
consciousness

അവബോധമാണ് ജീവചൈതന്യം

അവബോധമെന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല. അവബോധമെന്നാല്‍ ജീവിച്ചിരിക്കലാണ്. അവബോധമെന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. അവബോധമെന്നാല്‍ എന്താണ്? പലരും പലതരത്തിലാണ് ഈ വാക്കിന് അര്‍ത്ഥം പറയുന്നത്. അവബോധമെന്നത് മാനസികമായ ജാഗ്രതയാണ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
consciousness

അവബോധവും മാനസിക ജാഗ്രതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ചോദ്യകര്‍ത്താവ്: സദ്ഗുരുജീ, മാനസിക അവബോധവും… അല്ല, അവബോധവും മാനസിക ജാഗ്രതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അങ്ങേക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒന്നു വിശദീകരിക്കാമോ? സദ്ഗുരു: മനസ്സിന് അവബോധത്തിലായിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. മനസ്സുക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍