അഴിച്ചുമാറ്റല്

paramamaaya swaathantrathilekku

പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണമാണ്‌ ആദ്ധ്യാത്മികത

ഓസ്‌കാര്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയിട്ടുള്ള അതിപ്രഗത്ഭനായ സിനിമാ സംവിധായകന്‍ ശേഖര്‍കപൂര്‍: സദ്‌ഗുരു, യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നാല്‍ എന്താണ്‌? സദ്‌ഗുരു: നമ്മളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന സര്‍വതും തട്ടിമാറ്റി പരമമായ സ്വാതന്ത്ര് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍