അറിവുകള്‍

is-knowledge-a-boon-or-a-curse-burden

അറിവ് – അനുഗ്രഹമോ, ശാപമോ?

സദ്ഗുരു പറയുന്നു – അറിവ് വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സഞ്ചയമാണ്. പക്ഷെ ഈ സഞ്ചയം ഒരു അനുഗ്രഹമാണോ അതോ ഒരു ശാപമാണോ? അറിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ചക്രം വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും.... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍