അരിസ്റ്റോട്ടില്‍

Me and my mind

നമുക്കൊരു വരമ്പു കെട്ടാം – ‘എനിക്കും’ മനസ്സിനും ഇടയ്ക്ക്

മനുഷ്യന്‍ സ്വയം ക്ലേശിക്കാനും സങ്കടപ്പെടാനും വേണ്ടി ആയിരമായിരം വഴികള്‍ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഉറവിടം അവന്റെ മനസ്സുതന്നെയാണ്‌. മനസ്സിനപ്പുറത്തേക്ക്‌ കാലെടുത്തുവെയ്ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍, ദുഃഖങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍