അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍

05.1 - Superstitions(On sleep)

അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍

സാധാരണ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന പല ആചാരങ്ങള്‍ക്കും പിന്നില്‍ യുക്തിക്കധിഷ്ടിതമായ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള, മുതു മുത്തശ്ശന്മാര്‍ മുതല്‍ തെറ്റാതെ ആചരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കു പ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍