അന്ത്യം

mysticsm-3

ആഭിചാരവൃത്തി അവനവനു ദോഷം ചെയ്യും

രോഗശാന്തി കൈവരുത്തും എന്നവകാശപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടും. അവര്‍ മാത്രമല്ല അവര്‍ക്ക് വിധേയരായവരും കഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗൂഢക്രിയകളും നല്ലതല്ല ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍