അനുബന്ധം

02 - Why wear Rudraksha

രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നതെന്തിന്‌ ?

മനുഷ്യനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രകമ്പനങ്ങള്‍, അഥവാ പ്രതിധ്വനികളുള്ള പുഷ്‌പങ്ങളെ, മൃഗങ്ങളെ, ചെടികളെ എല്ലാം ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലെ മുനിവരന്മാരും ഋഷിശ്വരന്മാരും ഒരായിരം ദശവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍