അധികാരം

power-is-not-corruption

അധികാരമെന്നത് അഴിമതിയല്ല; അതൊരു സാധ്യതയാണ്.

അധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെക്കുറിച്ചാണ് സദ്ഗുരു ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അധികാരം പല ഭാവങ്ങളില്‍ വരാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപരമോ സാമ്പത്തികമായോ മാത്രമല്ല. അത് കേവലം അഴിമതിയുടെ മാത്രം വഴിയല്ല. മറിച്ച് തനിക്ക് അതീതമായി ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍