അംഗമര്‍ദ്ദനം

Gurupadukam

ഗുരുപാദങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം കല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഏങ്ങനെ കുമ്പിടണമെന്ന് ഒരാള്‍ക്കറിയാമെങ്കില്‍, ഒരാളുടെ പാദം വേണ്ട രീതിയില്‍ സപര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, എന്നാല്‍ സമര്‍പ്പണം പൂര്‍ണ്ണമാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍